Prihlásiť sa


National Slovak Catlemen Cup 2023
(NSCC)

Propozície k sezóne 2023

Seriál pretekov a finále:

Seriál sa pôjde ako šampionát, z každého kola sa budú počítať body/účasť pre kvalifi káciu do finále

 • Finálové disciplíny: do finále sa kvalifikujú jazdci v disciplínach Ranch sorting, 3men2gates, Team penning, Cattle penning v kategoriích OPEN a LIMITED, Colours sorting v kategórii OPEN.
 • Kategória RIDE&FUN nie je pre finále vypísaná, jazdci tejto kategórie sa môžu do finále prihlásiť do kategórie LIMITED, pokiaľ sa zúčastnia aspoň 4 kvalifikačných kôl

Podmienky účasti na finále:

 • v každom kole prvých 6 umiestnených tímov (jednotlivcov v Cattle penning) v každej disciplíne získava bodové ohodnotenie (1. místo = 6 b., 2. místo = 5 b., 3. místo = 4 b., 4. místo = 3 b., 5. místo = 2 b., 6. místo = 1 b.). Do finále sa kvalifikujú všetky tímy (jednotlivci v Cattle penningu), ktorí získajú vo všetkých kvalifikačných kolách aspoň 1 bod
 • Jazdci a tímy kategórie RIDE&FUN sa môžu zúčastniť finále v kategórii LIMITED pokiaľ sa zúčastnia aspoň 4 kvalifikačných kôl
 • Bodovanie vo finále: vo finále sú bodované miesta ohodnotené dvojnásobným počtom bodov (1. miesto = 12 b., 2. miesto = 10 b., 3. miesto = 8 b., 4. miesto = 6 b., 5. miesto = 4 b., 6. miesto = 2 b.)

Špecifikácia kategórií

OPEN – kategória otvorená pre všetkých jazdcov bez akýchkoľvek obmedzení

 • štartovné 30 €
 • časy v disciplínach podľa doterajších pravidiel
 • výhry - stužky 1. - 3. miesto, finančné výhry 1. - 6. miesto

LIMITED - #8/6/3 - kategória otvorená pre jazdcov, ktorí súčtom známky/bodovej hodnoty svojej klasifikácie neprekročia stanovenú hodnotu kategórie (pri trojčlenných tímoch je súčet klasifikácií jazdcov 8 – tzn. že môžu štartovať jazdci s klasifikáciou napr. 5+2+1 alebo
4+2+2 alebo 4+3+1 alebo 3+3+2 alebo tiež jazdci s klasifikáciou 1+1+1, pri dvojčlenných tímoch je súčetklasifi kácií 6 – tzn. že môžu štartovať jazdci s klasifikáciou napr. 5+1 alebo 4+2 alebo 3+3 alebo tiež jazdci s klasifikáciou 1+1, pre Cattle penning je klasifikácia 3)

 • štartovné 20 €
 • časy v disciplínach rovnaké ako OPEN
 • výhry - stužky 1. – 3. miesto, finančné výhry 1. - 6. miesto

RIDE&FUN - #4/3/2 – kategória pre začínajúcich jazdcov (a pre tých, ktorí sa chcú baviť na ródeu pri práci s dobytkom)

Kategória otvorená prejazdcov, ktorí súčtom známky/bodovej hodnoty svojej klasifikácie neprekročia stanovenú hodnotu kategórie, pri trojčlenných tímoch je súčet klasifikácií jazdcov 4 – tzn. že môžu štartovať jazdci s klasifikáciou 2+1+1 nebo 1+1+1, pri dvojčlenných tímoch je súčet klasifikácií 3 – tzn. že môžu štartovať jazdci s klasifikáciou 2+1 nebo 1+1, pre Cattlepenning je klasifikácia 2)

 • štartovné 13 €
 • dlhšie časy
 • výhry – stužky 1. – 3. Miesto

Táto kategória nie je vypísaná vo finále

Jazdci do 18 rokov musia povinne štartovať s ochranou prilbou (od 16 do 18 rokov môžu štartovať bez ochrannej prilby - v klobúku, iba v prípade predloženi a písomného súhlasu od rodiča alebo zákonného zástupcu). Pred prvým štartom v sezóne bude od jazdcov do 18 rokov požadovaný písomný súhlas s účasťou dieťaťa od rodiča alebo zákonného zástupcu na príslušnú sezónu.

Klasifikácia jazdcov

 • Klasifikáciu jazdcov realizuje rozhodca NSCC v spolupráci s organizačným výborom
 • Každému jazdcovi je pridelená známka (bodové ohodnotenie)
 • Jazdci, ktorí sa chcú zúčastniť závodov NSCC a nenájdu svoje meno v zozname, zatiaľ známku pre aktuálny rok nemajú, a je ich povinnosťou si o ňu včas zažiadať (tzn. zažiadať o známku pred vyplnením prvej prihlášky jazdca v sezóne)
 • Zoznam jazdcov – uvedený na www stránkach NSCC

Dolosovaniejazdcov

 • Jazdci, ktorý v dobe podania prihlášky na preteky nemajú zostavený kompletný tím, môžu výnimočne (napr. v prípade prvého štartu v šampionáte, jazdci zozahraničia atď.) požiadať organizačný výbor o dolosovanie parťáka do tímu
 • Losovanie realizuje organizačný výbor (pomocou systému)
 • V kategóriách Limited a Ride&Fun sú dolosovaní jazdci s takou klasifikáciou, aby nebola prekročená hodnota kategórie
 • Dolosovaný jazdec neplatí štartovné a má nárok na prípadnú výhru vo výške 50 % jej hodnoty. V prípade, že si dolosovaný jazdec pred začiatkom súťaže štartovné doplatí, má nárok na prípadnú výhru vovýške 100%
 • Dolosovaný jazdec má právo svoje vylosovanie odmietnuť bez akýchkoľvek následkov, v tom prípade prebehne ďalšie losovanie

Ceny finančné:

OPEN výhry kvalifikačné kolá finále
1. miesto 120 240 plus stužka
2. miesto 80 160 plus stužka
3. miesto 50 100 plus stužka
4. miesto 30 50  
5. miesto 20 40  
6. miesto 10 30  
LIMITED výhry kvalifikačné kolá finále
1. miesto 30 60 plus stužka
2. miesto 25 50 plus stužka
3. miesto 20 40 plus stužka
4. miesto 15 30  
5. miesto 10 20  
6. miesto 5 10  
RIDE&FUN výhry bez výhier, iba stužky 1–3 miesto

Ocenenie v kategoriách

Allroundchampion – súčet všetkých bodov zo všetkých disciplín za celúsezónu – 1 šampión

 • Pre ocenenie Allroundchampion sa počítajú body jazdeckej dvojici (tzn. jazdec + kôň) zo všetkých disciplín z jednotlivých kvalifikačných kôl a finále (vo finále je pridelený dvojnásobný počet bodov) šampionátu
 • Allround šampionom sa stane dvojica, ktorá získa najviac bodov
 • V prípade rovnosti bodov rozhoduje počet disciplín, z ktorých dvojica získala body (zisk bodov z 5 disciplín má väčšiu váhu než rovnaký počet bodov, získaný zo 4 disciplín), v prípade rovnosti bodov aj počtu disciplín rozhoduje počet absolvovaných kôl (zisk bodov vo všetkých 5 kvalifikačných kolách a finále má väčšiu váhu než zisk bodov v menšom počte absolvovaných kôl)
 • Ocenením v kategórii Open je pracka, v kategórii Limited je vecná cena, príp. pohár

High point champion– súčet najviac bodov v disciplíne za celú sezónu – 13 šampiónov (za jednotlivé disciplíny)

 • Pre ocenenie High point champion sa počítajú body tímu v disciplíne z jednotlivých kvalifikačných kôl a finále (vo finále je pridelený dvojnásobný počet bodov) šampionátu
 • High point šampiónom sa stane tím (v disciplíne Cattle penning sa počítajú body jazdeckej dvojici (jazdec + kôň), ktorý získa najviac bodov
 • V prípade rovnosti bodov rozhoduje počet absolvovaných kôl (zisk bodov vo všetkých 5 kvalifikačných kolách a finále má väčšiu váhu než zisk bodovv menšom počte absolvovaných kôl)
 • Každý tím musí odjazdiť celú sezónu v rovnakom zložení jazdcov aj koní (nie je možná zmena koňa v ktoromkoľvek kole a finále, výnimkou je zranenie koňa)
 • Ocenením v kategórii Open je pracka, v kategórii Limited je vecná cena, príp. pohár

Prihlášky:

 • cez prihlasovacie formuláre (prostredníctvom prihlasovania jazdcov na www stránkach), uzávierka streda 13:00 v týždni pred konaním pretekov
 • Prihlášky doručené po tomto termíne budú penalizované jednorázovou pokutou 10€/jazdecká dvojica
 • Dohlášky/odhlášky po uzávierke budú penalizované čiastkou 2€/každá zmena

Ustajnenie počas pretekov:

 • mobilný box 30€, texas box 30€, elektrický oplôtok (vlastný) 15€, vratná kaucia za vyčistený box 10€

Pravidlá disciplín:

 • Ranchsorting, Team penning, Cattlepenning, 3men2gates – rovnaké pre všetky kategórie, líšia sa časom v kategórii Ride&Fun.
 • Ide sa podľa pravidiel disciplín od SAWRR, Coloursorting – ide sa iba v kategórii Open, vlastné pravidlá

Špecifikácia časov v disciplínach:

Cattle Penning OPEN – 60s
Cattle Penning LIMITED – 60s
Cattle Penning RIDE&FUN – 90s

Ranch Sorting OPEN – 60s
Ranch Sorting LIMITED – 60s
Ranch Sorting RIDE&FUN – 90s

Team Penning OPEN – 90s
Team Penning LIMITED – 90s
Team Penning RIDE&FUN – 120s

3men2gates OPEN – 90s
3men2gates LIMITED – 90s
3men2gates RIDE&FUN – 120s

Coloursorting OPEN – 120s

Hlavný rozhodca má právo zmeniť časové limity v jednotlivých disciplínach (kategóriách v disciplíne) s ohľadom na podmienky (napr. časový harmonogram) konkrétneho závodu.

Zmena časového limitu bude oznámená vždy pred štartom disciplíny.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení