Prihlásiť sa
Domov » O Šampionáte

National Slovak Catlemen Cup 2024
(NSCC)

Propozície k sezóne 2024

Seriál pretekov a finále:

Seriál sa pôjde ako šampionát, z každého kola sa budú počítať body/účasť pre kvalifikáciu do finále.

 • FINÁLOVÉ DISCIPLÍNY: do finále sa kvalifikujú jazdci v disciplínach Ranch sorting, 3men2gates, Team penning, v kategóriach OPEN a LIMITED.
 • Kategória RIDE&FUN nie je pre finále vypísaná, jazdci tejto kategórie sa môžu do finále prihlásiť do kategórie LIMITED, pokiaľ sa zúčastnia aspoň 4 kvalifikačných kôl.
 • OSTATNÉ DISCIPLÍNY: Cattle penning, Trailer loading, Colours sorting - tieto disciplíny sú doplnkové, a budú vypísané na základe uváženia organizátora pretekov pri jednotlivých kolách (program disciplín sa bude priebežne upravovať na základe počtu prihlásených jazdcov a časového vyťaženia programu.)
 • Tieto ostatné disciplíny sú tiež bodované, body z tíchto disciplín se počítajú do ocenenia ALLROUNDCHAMPION.
 • Zároveň bude z týchto ostatných disciplín vyhodnotený Champion of disciplines Cattle penning, Trailer loading, Colours sorting
 • Jedna z ostatných disciplín, v ktorej prebehne v priebehu sezóny najviac štartov, bude vypísaná tiež na finále.

Podmienky účasti na finále:

 • v každom kole prvých 6 umiestnených tímov v každej disciplíne získava bodové ohodnotenie (1. miesto = 6 b., 2. miesto = 5 b., 3. miesto = 4 b., 4.miesto = 3 b., 5. miesto = 2 b., 6. miesto = 1 b.). Jezdeckým dvojiciam sepočíta iba nejlepší výsledok v danom preteku aj keď je dvojica úspešná nabodovaných pozíciach vo vícerých tímoch.
 • Do finále sa kvalifikujú všetky tímy, ktoré získajú vo všetkých kvalifikačných kolách aspoň 1 bod
 • Jazdci a tímy kategórie RIDE&FUN sa môžu zúčastniť finále v kategórii LIMITED pokiaľ sa zúčastnia aspoň 4 kvalifikačných kôl
 • Bodovanie vo finále: vo finále sú bodované miesta ohodnotené dvojnásobným počtom bodov (1. miesto = 12 b., 2. miesto = 10 b., 3. miesto = 8 b., 4. miesto = 6 b., 5. miesto = 4 b., 6. miesto = 2 b.)

Špecifikácia kategórií

OPEN – kategória otvorená pre všetkých jazdcov bez akýchkoľvek obmedzení

 • štartovné 30 €
 • výhry - stužky 1. - 3. miesto, finančné výhry 1. - 6. miesto

LIMITED - #8/6/3 - kategória otvorená pre jazdcov, ktorí súčtom známky/bodovej hodnoty svojej klasifikácie neprekročia stanovenú hodnotu kategórie (pri trojčlenných tímoch je súčet klasifikácií jazdcov 8 – tzn. že môžu štartovať jazdci s klasifikáciou napr. 5+2+1 alebo
4+2+2 alebo 4+3+1 alebo 3+3+2 alebo tiež jazdci s klasifikáciou 1+1+1, pri dvojčlenných tímoch je súčet klasifikácií 6 – tzn. že môžu štartovať jazdci s klasifikáciou napr. 5+1 alebo 4+2 alebo 3+3 alebo tiež jazdci s klasifikáciou 1+1, pre Cattle penning je klasifikácia 3)

 • štartovné 20 €
 • výhry - stužky 1. – 3. miesto, finančné výhry 1. - 6. miesto

RIDE&FUN - #4/3/2 – kategória pre začínajúcich jazdcov (a pre tých, ktorí sa chcú baviť na ródeu pri práci s dobytkom)

Kategória otvorená pre jazdcov, ktorí súčtom známky/bodovej hodnoty svojej klasifikácie neprekročia stanovenú hodnotu kategórie, pri trojčlenných tímoch je súčet klasifikácií jazdcov 4 – tzn. že môžu štartovať jazdci s klasifikáciou 2+1+1 nebo 1+1+1, pri dvojčlenných tímoch je súčet klasifikácií 3 – tzn. že môžu štartovať jazdci s klasifikáciou 2+1 nebo 1+1, pre Cattle penning je klasifikácia 2).

 • štartovné 13 €
 • výhry – stužky 1. – 3. Miesto

Táto kategória nie je vypísaná vo finále

Jazdci do 18 rokov musia povinne štartovať s ochranou prilbou (od 16 do 18 rokov môžu štartovať bez ochrannej prilby - v klobúku, iba v prípade predloženi a písomného súhlasu od rodiča alebo zákonného zástupcu). Pred prvým štartom v sezóne bude od jazdcov do 18 rokov požadovaný písomný súhlas s účasťou dieťaťa od rodiča alebo zákonného zástupcu na príslušnú sezónu.

Klasifikácia jazdcov

 • Klasifikáciu jazdcov realizuje rozhodca NSCC v spolupráci s organizačným výborom.
 • Každému jazdcovi je pridelená známka (bodové ohodnotenie).
 • Jazdci, ktorí sa chcú zúčastniť pretekov NSCC a nenájdu svoje meno vzozname, zatiaľ známku pre aktuálny rok nemajú, a je ich povinnosťou si o ňuvčas zažiadať (tzn. zažiadať o známku pred vyplnením prvej prihlášky jazdca vsezóne, viď odkaz zde)
 • Zoznam jazdcov – uvedený na www stránkach NSCC zde.

Dolosovanie jazdcov

 • Jazdci, ktorý v dobe podania prihlášky na preteky nemajú zostavený kompletný tím, môžu výnimočne (napr. v prípade prvého štartu v šampionáte, jazdci zo zahraničia atď.) požiadať organizačný výbor o dolosovanie parťáka do tímu.
 • Losovanie realizuje organizačný výbor (pomocou systému).
 • V kategóriách Limited a Ride&Fun sú dolosovaní jazdci s takou klasifikáciou, aby nebola prekročená hodnota kategórie.
 • Dolosovaný jazdec neplatí štartovné a má nárok na prípadnú výhru vo výške 50 % jej hodnoty. V prípade, že si dolosovaný jazdec pred začiatkom súťaže štartovné doplatí, má nárok na prípadnú výhru vovýške 100%.
 • Dolosovaný jazdec má právo svoje vylosovanie odmietnuť bez akýchkoľvek následkov, v tom prípade prebehne ďalšie losovanie.

Ceny finančné:

OPEN výhry kvalifikačné kolá finále
1. miesto 120 240 plus stužka
2. miesto 80 160 plus stužka
3. miesto 50 100 plus stužka
4. miesto 30 50  
5. miesto 20 40  
6. miesto 10 30  
LIMITED výhry kvalifikačné kolá finále
1. miesto 30 60 plus stužka
2. miesto 25 50 plus stužka
3. miesto 20 40 plus stužka
4. miesto 15 30  
5. miesto 10 20  
6. miesto 5 10  
RIDE&FUN výhry bez výhier, iba stužky 1–3 miesto

Ocenenie v kategoriách

ALLROUNDCHAMPION – súčet všetkých bodov zo všetkých disciplín za celúsezónu – 1 šampión

 • Pre ocenenie Allroundchampion sa počítajú body jazdcovi zo všetkých disciplín (finálových i ostatních) z jednotlivých kvalifikačných kôl a finále (vo finále je pridelený dvojnásobný počet bodov) šampionátu
 • Allround šampiónom sa stane jazdec, ktorý získa najviac bodov
 • Z každého kola i finále sa jezdeckej dvojici započítava iba jeden nejlepší výsledok v každej disciplíne.
 • Ocenením v kategórii Open je pracka, vkategórii Limited je pohár
 • V prípade rovnosti bodov rozhoduje počet disciplín, z ktorých dvojica získala body (zisk bodov z 3 disciplín má väčšiu váhu než rovnaký počet bodov, získaný z 2 disciplín), v prípade rovnosti bodov aj počtu disciplín rozhoduje počet absolvovaných kôl (zisk bodov vo všetkých kvalifikačných kolách a finále má väčšiu váhu než zisk bodov v menšom počte absolvovaných kôl)

CHAMPION OF DISCIPLINES Cattle penning, Trailer loading, Colours sorting – súčet bodov zo všetkých ostatných disciplín - 1 šampión

 • Pre ocenenie Champion of disciplines Cattle penning, Trailer loading, Colours sorting sa počítajú body jazdcovi zo všetkých ostatných disciplín z jednotlivých kvalifikačných kôl a finále (vo finále je pridelený dvojnásobný počet bodov) šampionátu
 • Champion other disciplines sa stane jazdec, ktorý získa najviac bodov
 • Z každého kola aj finále sa jezdeckej dvojici započítava iba jeden najlepší výsledok v každej disciplíne
 • V prípade rovnosti bodov rozhoduje počet disciplín, z ktorých dvojica získala body (zisk bodov z 3 disciplín má väčšiu váhu než rovnaký počet bodov, získaný z 2 disciplín), v prípade rovnosti bodov aj počtu disciplín rozhoduje počet absolvovaných kôl (zisk bodov vo všetkých kvalifikačných kolách a finále má väčšiu váhu než zisk bodov v menšom počte absolvovaných kôl)
 • Ocenením v kategórii Open je pracka, v kategórii Limited je pohár.

HIGH POINT CHAMPION – súčet najviac bodov vo finálovej disciplíne za celú sezónu

 • Pre ocenenie High point champion sa počítajú body tímu vo finálových disciplínach z jednotlivých kvalifikačných kôl a finále (vo finále je pridelený dvojnásobný počet bodov) šampionátu
 • High point šampiónom sa stane tím, ktorý získa najviac bodov
 • V prípade rovnosti bodov rozhoduje počet absolvovaných kôl (zisk bodov vo všetkých kvalifikačných kolách a finále má väčšiu váhu než zisk bodov v menšom počte absolvovaných kôl)
 • Každý tím musí odjazdiť celú sezónu v rovnakom zložení jazdcov aj koní (nieje možná zmena koňa v ktoromkoľvek kole a finále, výnimkou je zranenie koňa)
 • Ocenením v kategórii Open je pracka, v kategórii Limited je pohár.

Prihlášky:

 • cez prihlasovacie formuláre (prostredníctvom prihlasovania jazdcov na www stránkach), uzávierka streda 20:00 hod v týždni pred konaním pretekov.
 • Prihlášky doručené po tomto termíne budú penalizované jednorázovou pokutou 10€/jazdecká dvojica.
 • Dohlášky/odhlášky po uzávierke budú penalizované čiastkou 3€/každá zmena pre každého člena tímu.

Ustajnenie počas pretekov:

 • mobilný box 30€, texas box 30€, elektrický oplôtok (vlastný) 15€, vratná kaucia za vyčistený box 10€

Pravidlá disciplín:

 • Pravidlá pre všetky disciplíny zde
 • rovnaké pre všetky kategórie, líšia sa časom v kategórii Ride&Fun.

Špecifikácia časov v disciplínach:

Cattle Penning OPEN – 60s
Cattle Penning LIMITED – 60s
Cattle Penning RIDE&FUN – 90s

Ranch Sorting OPEN – 60s
Ranch Sorting LIMITED – 60s
Ranch Sorting RIDE&FUN – 90s

Team Penning OPEN – 60s
Team Penning LIMITED – 60s
Team Penning RIDE&FUN – 90s

3men2gates OPEN – 60s
3men2gates LIMITED – 60s
3men2gates RIDE&FUN – 90s

Trailer loading OPEN- 60s
Trailer loading LIMITED- 60s
Trailer loading RIDE&FUN- 90s

Coloursorting OPEN – 120s

Hlavný rozhodca má právo zmeniť časové limity v jednotlivých disciplínach (kategóriách v disciplíne) s ohľadom na podmienky (napr. časový harmonogram) konkrétneho závodu.

Zmena časového limitu bude oznámená vždy pred štartom disciplíny.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení