Prihlásiť sa
Domov » Pravidla » Ranch sorting

Ranch sorting

Časový limit na ukončenie úlohy je 60 sekúnd v kategórii OPEN a Limited, 90s v kategórii RIDE&FUN

Tím pozostáva z dvoch jazdeckých dvojíc.

Aréna pozostáva z dvoch kruhových ohrád medzi ktorými sa nachádza otvor (bránka) Jedna z ohrád je dobytčia, druhá nedobytčia. Odporúčaný priemer kruhovej ohrady je 15m (podľa nákresu).

Na dobytčej strane sa nachádza stádo 11 ks teliat, z toho 10 je očíslovaných číslami 0-9 a jedna je označená X, prípadne bez obojku. Pred štartom sa stádo nachádza na dobytčej strane ohrady, tím na nedobytčej.

Akonáhle kôň pretne pomyselnú deliacu čiaru, spustí sa časomiera a tímu sa zobrazí číslo teľaťa na displeji časomiery. Čísla teliat prideľuje časomiera automaticky. Jazdci triedia teľatá vzostupne (príklad prvé je číslo 5, potom 6,7,8,9,0,1,2,3,4). Čas je meraný pri každom teľati samostatne, vždy v momente, keď teľa prejde celým objemom na nedobytčiu stranu arény. Ak dve prípadne viac teliat prechádza bránkou súčasne, rozhodujúcim pri posudzovaní situácie je vždy nos teľaťa, prípadne prvá časť tela teľaťa, ktorá pretne štartovaciu čiaru. Je úlohou rozhodcu zhodnotiť, či bolo poradie v akom sa teľatá zoradili správne. Teľa, ktoré neprejde celým objemom na nedobytčiu stranu, nemôže byť počítané.

Tímu sa počíta do výsledného hodnotenia posledný nameraný čas teľaťa spolu s počtom teliat. Jazdci triedia teľatá až do ukončenia časového limitu. Čas nameraný pri poslednom teľati je čas, ktorý sa zapíše do výsledkovej listiny.

Tím ktorý ukončí disciplínu usadí stádo pre nasledujúci tím.

Tím bude hodnotený diskvalifikáciou ak:

  • pretne deliacu čiaru nesprávne teľa – tj. teľa mimo poradia a teľa označené X prípadne bez obojku
  • správne teľa pretne deliacu čiaru akoukoľvek časťou tela a vráti sa spať smerom na dobytčiu stranu
  • správne už vytriedené teľa opustí nedobytčiu stranu a vráti sa na stranu dobytčiu, prípadne pretne akoukoľvek časťou teľa deliacu čiaru smerom spať na dobytčiu stranu
  • ak kôň kopne alebo uhryzne teľa
  • ak dôjde k násilnému správaniu voči koňom a dobytku

Akákoľvek tvrdosť voči teľaťu – a takisto aj ku koňovi – bude starostlivo posúdená rozhodcom. V prípade, že ju rozhodca uzná ako neadekvátnu a nadmernú, táto skutočnosť povedie k diskvalifikácii. Rovnako pri viditeľnom krívaní koňa si rozhodca môže vyžiadať konzultáciu prítomného veterinára. Pokiaľ bude zistené krívanie ako závažné a neférové voči koňovi, môže rozhodca dvojicu diskvalifikovať zo súťaže.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení