Prihlásiť sa
Domov » Pravidla » Pravidlá jednotlivých disciplín

Pravidlá jednotlivých disciplín

Cattle Penning

Časový limit na ukončenie úlohy je 1 minúta (60 sekúnd).

Aréna je rozdelená na dve polovice. Jedna polovica je dobytkárska a druhá polovica je nedobytkárska. Stádo teliat označených číslami je voľne zhromaždené na dobytkárskej strane (podľa nákresu). Na nedobytkárskej strane na dlhšej stene arény je ohrádka zo zostaviteľných kovových ohradových dielcov o minimálnych rozmeroch 3 x 9m (podľa nákresu). Čísla teliat prideľuje časomiera automaticky. Jazdec začína túto disciplínu na strane nedobytkárskej. Akonáhle kôň pretne pomyselnú deliacu čiaru, spustí sa časomiera a jazdcovi sa zobrazí číslo teľaťa na displeji časomiery. Úlohou jazdca je oddeliť určené teľa od stáda, zahnať ho a zavrieť do ohrádky na nedobytkárskej strane arény.

Pri zatvaraní prideleného teľaťa do ohrádky musia platiť súčasne 2 podmienky:

 • jazdec zdvihne ruku
 • jeho kôň pretne pomyselnú čiaru zavretia

Po splnení oboch podmienok dá rozhodca pokyn na zastavenie času –pomocou tlačidla časomiery. V prípade, že jazdec vojde do ohrádky s celým koňom, nesmie ohroziť teľa umiestnené vo vnútri. Takéto ohrozenie môže na základe posúdenia rozhodcu viesť k diskvalifikácií. V prípade, že teľa opúšťa pen v momente keď jazdec požiada o ukončenie disciplíny, je na posúdení rozhodcu, či sa dané teľa nachádzalo v pene alebo mimo neho. Pri ukončení disciplíny nesmie byť na nedobytkárskej strane arény žiadne iné teľa. Inak je to tiež diskvalifikácia v danom kole. Pokiaľ na nedobytkársku stranu prebehnú viac ako 4 teľatá, je jazdec v tomto kole diskvalifikovaný.

Nasledujúce akcie spôsobia diskvalifikáciu:

 • kôň uhryzne alebo kopne teľa
 • hrubé navážanie do teľaťa, povalenieteľaťa koňom alebo prejdenie teľaťa
 • pobádanie teľaťa nohou, oťažami čiiným predmetom
 • akékoľvek pôsobenie na teľa vochvíli, keď jazdec nesedí na koni

Akákoľvek tvrdosť voči teľaťu – a takisto aj ku koňovi – bude starostlivo posúdená rozhodcom. V prípade, že ju rozhodca uzná ako neadekvátnu a nadmernú, táto skutočnosť povedie k diskvalifikácii. Rovnako pri viditeľnom krívaní koňa si rozhodca môže vyžiadať konzultáciu prítomného veterinára. Pokiaľ bude zistené krívanie ako závažné a neférové voči koňovi, môže rozhodca dvojicu diskvalifikovať zo súťaže.


Team penning

Časový limit na ukončenie úlohy je 90 sekúnd.

Team Penning je tímová disciplína. Tím je zložený z troch jazdcov (príp.2 pri absencii jedného člena tímu), ktorí začínajú túto disciplínu na strane nedobytkárskej.

Aréna je rozdelená na dve časti. Jedna časť je dobytkárska a druhá časť je nedobytkárska. Na dobytkárskej strane je zhromaždené stádo 12 prípadne 15 teliat. Teľatá sú označené farebnými obojkami. Jedna trojica teliat môže byt bez obojku. Na nedobytkárskej strane na kratšej steny arény je postavená ohrádka o minimálnych rozmeroch 6 x 9 m tak, aby bola 10 m od dlhšej strany arény a medzi otvorenou bránkou a kratšou stenou arény bola vzdialenosť 6 m. Pánty bránky sú vždy na tej strane ohrádky, ktorá je ďalej od dlhšej steny arény. Bránka musí byť 3 m široká.

Akonáhle kôň pretne pomyselnú deliacu čiaru, spustí sa časomiera a tímu bude oznámená farba teliat prostredníctvom komentátora. Farby teliat sú losované a pridelené tímom pred začiatkom disciplíny. Tím má za úlohu postupne oddeliť zo stáda teliat 3 predom určené teľatá označené číslami, zahnať ich a zavrieť do ohrádky na nedobytčej strane arény. Úloha je splnená i v prípade, že tím oddelí len jedno nebo dve teľatá. Hodnotený je dosiahnutý čas a počet oddelených teliat. Pri zatváraní pridelených teliat do ohrádky musia platiť súčasne 2 podmienky: a) jazdec zdvihne ruku, b) jeho kôň pretne pomyselnú čiaru zavretia Po splnení oboch podmienok dá rozhodca pokyn na zastavenie času - pomocou tlačidla časomieri. V prípade, že jazdec vojde do ohrádky s celým koňom, nesmie ohroziť teľata umiestnené vo vnútri. Takéto ohrozenie môže na základe posúdenia rozhodcu viesť k diskvalifikácií. V prípade, že sa o ukončenie disciplíny pokúsia viacerí jazdci naraz, bude čas zastavený na pokyn jazdca, ktorý ako prvý splní obe vyššie uvedené podmienky zatvárania. V momente zatvárania sa jazdci môžu nachádzať kdekoľvek v aréne. Vyhráva tím s najväčším počtom zavretých teliat. Pri rovnosti počtu teliat rozhoduje dosiahnutý čas. Pokiaľ na nedobytkársku stranu prebehne iné ako teľa s pridelenou farbou obojku, je tím v tomto kole diskvalifikovaný. Pokiaľ tím zavrie do ohrádky iné než určené teľa je v tomto kole diskvalifikovaný. Tím ktorý ukončí disciplínu zostáva v aréne aby usadil stádo pre nasledujúci tím. Po odštartovaní nasledujúceho tímu čo najrýchlejšie po stranách opustí arénu

Nasledujúce akcie spôsobia diskvalifikáciu:

 • kôň uhryzne alebo kopne teľa
 • hrubé navážanie do teľaťa, povalenie teľaťa koňom alebo prejdenie teľaťa
 • pobádanie teľaťa nohou, oťažami či iným predmetom
 • akékoľvek pôsobenie na teľa vo chvíli, keď jazdec nesedí na koni

Akákoľvek tvrdosť voči teľaťu – a takisto aj ku koňovi – bude starostlivo posúdená rozhodcom. V prípade, že ju rozhodca uzná ako neadekvátnu a nadmernú, táto skutočnosť povedie k diskvalifikácii. Rovnako pri viditeľnom krívaní koňa si rozhodca môže vyžiadať konzultáciu prítomného veterinára. Pokiaľ bude zistené krívanie ako závažné a neférové voči koňovi, môže rozhodca dvojicu diskvalifikovať zo súťaže.


Ranch sorting

Časový limit na ukončenie úlohy je 60 sekúnd.

Tím pozostáva z dvoch jazdeckých dvojíc.

Aréna pozostáva z dvoch kruhových ohrád medzi ktorými sa nachádza otvor o šírke 3m. Jedna z ohrád je dobytčia, druhá nedobytčia. Odporúčaný priemer kruhovej ohrady je 15m.Na dobytčej strane sa nachádza stádo 12 ks teliat, z toho 10 je očíslovaných číslami 0-9 a ďalšie dve sú označené X, prípadne bez obojku. Pred štartom sa stádo nachádza na dobytčej strane ohrady, tím na nedobytčej. Akonáhle kôň pretne pomyselnú deliacu čiaru, spustí sa časomiera a tímu sa zobrazí číslo teľaťa na displeji časomiery. Čísla teliat prideľuje časomiera automaticky. Jazdci triedia teľatá vzostupne. (príklad prvé je číslo 5, potom 6,7,8,9,0,1,2,3,4). Čas je meraný pri každom teľati samostatne, vždy v momente, keď teľa prejde celým objemom na nedobytčiu stranu arény. Ak dve prípadne viac teliat prechádza bránkou súčasne, rozhodujúcim pri posudzovaní situácie je vždy nos teľaťa, prípadne prvá časť tela teľaťa, ktorá pretne štartovaciu čiaru. Je úlohou rozhodcu zhodnotiť, či bolo poradie v akom sa teľatá zoradili správne. Teľa, ktoré neprejde celým objemom na nedobytčiu stranu, nemôže byť počítané. Tímu sa počíta do výsledného hodnotenia posledný nameraný čas teľaťa spolu s počtom teliat. Jazdci triedia teľatá až do ukončenia časového limitu. Čas nameraný pri poslednom teľati je čas, ktorý sa zapíše do výsledkovej listiny.

Tím ktorý ukončí disciplínu zostáva v aréne aby usadil stádo pre nasledujúci tím. Po odštartovaní nasledujúceho tímu čo najrýchlejšie po stranách opustí arénu

Tím bude hodnotený diskvalifikáciou ak:

 • pretne deliacu čiaru nesprávne teľa – tj. teľa mimo poradia a teľa označené X prípadne bez obojku
 • správneteľa pretne deliacu čiaru akoukoľvek časťou tela a vráti sa spať smerom nadobytčiu stranu
 • správne už vytriedené teľa opustí nedobytčiu stranu a vráti sa na stranu dobytčiu, prípadne pretne akoukoľvek časťou teľa deliacu čiaru smerom spať na dobytčiu stranu
 • ak kôň kopne alebo uhryzne teľa
 • ak dôjde k násilnému správaniu voči koňom a dobytku

3man2gates sorting

Časový limit na pre disciplínu je 90 sekúnd

Aréna je rozdelená na dve časti – dobytčiu a nedobytčiu. Aréna je rozdelená ohradou, v ktorej sa nachádzajú dva otvory – brány, ktoré sa nachádzajú v približnej tretine dĺžky od dlhej steny arény.

Tím je zložený z troch jazdcov (príp.2 pri absencii jedného člena tímu), ktorí začínajú túto disciplínu na strane nedobytčej. Na dobytčej strane sa nachádza voľne rozptýlené stádo 12 ks teliat, z toho 10 je očíslovaných číslami 0-9 a ďalšie dve sú označené X , prípadne bez obojku. Pred štartom sa stádo nachádza na dobytčej strane ohrady, tím na nedobytčej.

Akonáhle kôň pretne pomyselnú deliacu čiaru, spustí sa časomiera a tímu sa zobrazí číslo teľaťa na displeji časomiery. Čísla teliat prideľuje časomiera automaticky. Jazdci triedia teľatá vzostupne. (príklad prvé je číslo 5, potom 6,7,8,9,0,1,2,3,4). Jazdci musia triediť teľatá striedavo raz cez jednu, nasledovné teľa cez druhú bránku. Je ľubovoľné, ktorou bránkou začnú triedenie. Čas je meraný pri každom teľati samostatne, vždy v momente, keď teľa prejde celým objemom na nedobytčiu stranu arény. Teľa, ktoré neprejde celým objemom na nedobytčiu stranu, nemôže byť počítané. Jazdci triedia teľatá až do ukončenia časového limitu. Čas nameraný pri poslednom teľati je čas, ktorý sa zapíše do výsledkovej listiny.

Tím ktorý ukončí disciplínu zostáva v aréne aby usadil stádo pre nasledujúci tím. Po odštartovaní nasledujúceho tímu čo najrýchlejšie po stranách opustí arénu.

Tím bude hodnotený diskvalifikáciou ak:

 • pretnedeliacu čiaru nesprávne teľa – tj. teľa mimo poradia a teľa označené X prípadnebez obojku
 • správne teľapretne deliacu čiaru akoukoľvek časťou tela a vráti sa spať smerom na dobytčiustranu
 • správne užvytriedené teľa opustí nedobytčiu stranu a vráti sa na stranu dobytčiu,prípadne pretne akoukoľvek časťou teľa deliacu čiaru smerom spať na dobytčiu stranu
 • ak kôňkopne alebo uhryzne teľa
 • ak dôjde knásilnému správaniu voči koňom a dobytku

Colours sorting

Časový limit pre disciplínu je dve minúty (120 sekund), 30 sekund pred uplynutím časového limitu zaznie klaksón (horn), ktorý upozorní tím na to, že ich čas vymedzený na splnenie úlohy v tejto disciplíne sa blíži ku koncu.

Aréna je rozdelená v strede na dobytčiu a nedobytčiu stranu pomyselnou čiarou, na ktorej je aj fotobunka časomiery. Na nedobytčej strane arény je umiestnená ohrádka (pen), presne podľa rozmerov, ako v Team peningu.

Stádo dobytka sa skladá z dvoch desiatok teliat, 10 (prípadne 12) teliat je označených jednou farbou obojkov sčíslami 1 – 0 (1-0,X,X) a 10 (prípadne 12) druhou farbou obojkov.

Team štyroch jazdcov na pokyn rozhodcu odštartuje a prekročením stredovej čiary spustí sa časomiera a tímu sa zobrazí číslo teľaťa na displeji časomiery. Čísla teliat prideľuje časomiera automaticky, farbu obojkov pridelí hlásateľ. Jazdci triedia teľatá vzostupne. (príklad prvé je číslo 5, potom 6,7,8,9,0,1,2,3,4). Úlohou súťažiacich je oddeliť od stáda čo najväčší počet teliat určenej farby, najlepšie všetkých desať a zavrieť ich do penu. Disciplína je korektne ukončená zdvihnutím ruky jedného zo štvorice pri súčasnom vstúpení do penu, ak sa to uskutoční v časovom limite.

Počas celej disciplíny nesmie nesprávne teľa prekročiť stredovú čiaru, pretože to vedie k diskvalifikácii teamu.

V čase zatvárania musia byť všetci jazdci na nedobytčej strane a všetky telatá v pene alebo na dobytčej strane.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení